Please enable JavaScript to view this site.

 

Банковите акредитиви се управляват чрез PTM посредством унифицираните документарни досиета.

Системата категоризира банковите акредитиви на изходящи и входящи, като за всеки вид поддържа отделен регистър с документарни досиета.


ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ РАБОТА С БАНКОВИ АКРЕДИТИВИ

 

ptm_intro_loc

 

(диаграмата реферира материал на БИНЕТИКС ЕООД за управление на банкови акредитиви публикуван в края на 2014 година)


ИЗХОДЯЩИ БАНКОВИ АКРЕДИТИВИ:

В PTM могат да се издават следните нареждания към документарни досиета за изходящи банкови акредитиви:

1)Нареждане за издаване - служи за издаване на ново банков акредитив по създадено документарно досие;

2)Нареждане за промяна - служи за опис на искане за промяна по посочен издаден акредитив;

3)Нареждане за промяна на вида - служи за промяна на вида на акредитив от кредитна линия към собствени средства и обратно;

4)Нареждане за плащане - служи за нотификация осчетоводяване на постъпили документи за плащания по издаден акредитив. Чрез нареждането могат да се проследяват възникнали нередности по документите;

5)Нареждане за закриване - служи за етапно отписване на ангажимента по издаден акредитив от ЦУ към клоновата мрежа. Свързано е с изпълнение на задбалансови операции;

6)Нареждане за такси - служи за ръчно осчетоводяване на такси и разноски при обработката на документарно досие;

7)Нареждане за инструкции - служи за размяна на документи и бележки между клоновата мрежа и ЦУ.


ВХОДЯЩИ БАНКОВИ АКРЕДИТИВИ:

В PTM могат да се издават следните нареждания към документарни досиета за входящи банкови акредитиви:

1)Нареждане за авизиране - служи за обработка на документи по получен акредитив и създаване на ново досие;

2)Нареждане за промяна - служи за обработка на документи по получен акредитив и създаване на ново досие;

3)Нареждане за сконтиране - прилага се при сконтиране на взимания по акредитив и плащания към бенефициента;

4)Нареждане за изпращане на документи - служи за нотификация за получени документи и осчетоводяване на плащания по документите;

5)Нареждане за закриване - служи за ръчно закриване на досие и изпълнение на задбалансови операции;

6)Нареждане за такси - служи за ръчно осчетоводяване на такси и разноски при обработката на документарно досие;

7)Нареждане за инструкции - служи за размяна на документи и бележки между клоновата мрежа и ЦУ.

 

 

Copyright © 2013-2022 BINETIX LLC. All rights reserved. The content is maintained and distributed only at www.binetix.net according to the following terms and conditions.