Please enable JavaScript to view this site.

 

Navigation: User Guides > BINETIX PTM™ (Български)

Банкови документарни операции

Scroll Prev Top Next More

Основна терминология

ptm_intro_docopers

 

(диаграмата реферира към материал на БИНЕТИКС ЕООД за управление на риска при документарните операции публикуван 2014-2015 година)

 

Банков Акредитив (Letters of Credit / LoC) – Банковият акредитив е форма на плащане, при което една Банка неотменяемо се ангажира да плати определена сума на бенефициент срещу представяне на документи, условия и срокове.

Банково Инкасо (Collections) – Банковото документарно инкасо е нареждане на продавача до неговата банка да получи плащане на точно определена сума от купувача срещу изпращане на документи.

Банкова Гаранция (Bank Guarantees) – Банковата гаранция е неотменяем ангажимент на банката да плати определена сума, съобразно предварително договорени условия, в случай на неизпълнение на договорни задължения, поети от трета страна или при настъпване на негативно рисково събитие.

 

Copyright © 2013-2022 BINETIX LLC. All rights reserved. The content is maintained and distributed only at www.binetix.net according to the following terms and conditions.