Please enable JavaScript to view this site.

 

Банковите гаранции се управляват чрез PTM посредством унифицираните документарни досиета.

Системата категоризира банковите гаранции на издадени и получени, като за всеки вид поддържа отделен регистър с документарни досиета.


ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ РАБОТА С БАНКОВИ ГАРАНЦИИ

 

ptm_intro_guarantees

 

(диаграмата реферира към материал на БИНЕТИКС ЕООД за управление на банкови гаранции публикуван в края на 2014 година)

 

ИЗДАДЕНИ И ПОЛУЧЕНИ БАНКОВИ ГАРАНЦИИ:

В PTM могат да се издават следните нареждания към документарни досиета за банкови гаранции:

1)Нареждане за авизиране - служи за обработка на документи по получена гаранция и създаване на ново досие;

2)Нареждане за промяна - прилага се при необходимост от промяна и осчетоводяване на реквизити по получена гаранция;

3)Нареждане за инструкции - прилага се за сведение към клоновата мрежа на банката при предявяване на искове от клиент или при предявяване на искане за плащане;

4)Нареждане за такси - служи за ръчно осчетоводяване на такси и разноски при обработката на документарно досие.

5)Нареждане за закриване - служи за ръчно закриване на досие и изпълнение на задбалансови операции.

 

 

Copyright © 2013-2022 BINETIX LLC. All rights reserved. The content is maintained and distributed only at www.binetix.net according to the following terms and conditions.