Please enable JavaScript to view this site.

 

НОВАТА ПАРАДИГМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ДОКУМЕНТАРНО ДОСИЕ ПРЕДЛОЖЕНА ОТ БИНЕТИКС

В BINETIX PTM изпълнението на банковите документарни операции за банкови акредитиви, инкаса и гаранции се извършва чрез средствата за управление на електронни досиета, наричани още Електронни документарни досиета (ЕДД).

Обработката на ЕДД преминава през три основни етапа:

Подготвителен етап, през който се събират необходимите данни и документи свързани с конкретна сделка, клиент, бенефициент, кореспондентска банка и други оперативни данни. Подготвителният етап се стартира винаги от банков експерт и поражда появата на ново документарно досие с референтен номер. Подготвителният етап започва с изготвяне на чернова на досието (Draft) и приключва с окончателна регистрация на съответното документарно досие;

Регистрационен етап – обхваща периода, през който новосъздадено документарно досие трябва да бъде първоначално обработено и осчетоводено от експерти. Регистрационният етап протича по различен начин при разнородните документарни операции, но приключва или с отказ от по-нататъшна обработка, или с успешна регистрация и готовност за приемане на по-нататъшна обработка;

Етап на обработка на документарното досие, през който протичат всички бизнес процеси свързани с обработката на документи, плащания и закриване на финансовите ангажименти. Особеност на този етап е, че неговата продължителност не е фиксирана. Закриването на финансовите ангажименти не води до закриване или ограничаване на работата по досие поради динамиката в работата с клиенти, бенефициенти и други кореспондентски банки.

От гледна точка на системата BINETIX PTM процесът на закриване на ангажименти е свързан с определени задбалансови операции, но досието остава „отворено” за неопределено време за други операции, включително и комуникация по SWIFT или потребителска намеса.

Copyright © 2013-2022 BINETIX LLC. All rights reserved. The content is maintained and distributed only at www.binetix.net according to the following terms and conditions.