Please enable JavaScript to view this site.

 

Navigation: User Guides > BINETIX PTM™ (Български)

Парични преводи и досиета

Scroll Prev Top Next More

Основни положения

Автоматизацията на финансовите операции между институции и корпоративни клиенти винаги е била чувствителна задача и предизвикателство пред всяка софтуерна система. Обработката на операциите има хибриден характер - може да включва едновременно обработка на хартиена и електронна документация, изпълнение на счетоводни и/или касови операции, изпращане и получаване на SWIFT съобщения, извършване на разнородна комуникация с корпоративни клиенти, финансови институции, физически лица. Нещо повече - практиката налага институциите, които участват в процеса, да предлагат гъвкави и удобни решения на своите клиенти, което неизбежно води до появата на изключения в установени и общоприети работни процеси.

Към 2014 година специализираните софтуерни системи за управление на парични преводи и документарни операции предлагаха на пазара "тромави" функционалности, които не обединяваха изцяло или не успяваха да интегрират успешно дейностите в тази предметна област.

През 2014 година БИНЕТИКС предложи на пазара ново технологично решение, което успешно централизира, интегрира и обединява работата с документи, финансови операции и комуникация с клиенти и институции чрез т.нар. Електронно Досие. Софтуерното решение беше представено чрез публикации, презентации и реални демонстрации на работни срещи и семинари пред водещи банкови институции.

Електронното досие в PTM е събирателно понятие за всички документи, финансови и оперативни действия и събития свързани с работата по финансова операция. Подобно на папка, всяко досие в BINETIX PTM се съхранява в съответен регистър и получава от системата уникален референтен номер.

Електронните досиета в PTM унифицират начина на работа в предметна област и според това осигуряват обща и специализирана функционалност. Според начина на работа в определена предметна област се разделят на следните видове:

Досие на корпоративен превод

Досие на пощенски паричен превод

Досие на международен паричен превод през MoneyGram.

Банково документарно досие

ptm_registry

Електронните досиета осигуряват и споделена работна среда, в която множество потребители на Системата могат да работят конкурентно и съобразно бизнес-процесите в Вашата организация. PTM дава възможност за адаптация на функционалността, необходима за автоматизация на бизнес процесите, чрез въвеждане на специален вид работни документи, наречени Нареждания. Всяко Нареждане, като неразделна част от едно електронно досие, може да има специфичен жизнен цикъл, който може да се наблюдава и контролира чрез работни статуси. Възможни адаптации на Системата са реализирани за клиенти на БИНЕТИКС чрез въвеждане на специализирани Нареждания в специфични бизнес-процеси за управление, като тази за управление на банкови документарни операции или за управление на пощенски парични преводи.

Електронните досиета дават възможност на потребителя да получи достъп от едно място до разнородна работна информация, като номенклатури, регистри, оперативни документи, справки, счетоводни операции, генерирани документи при комуникация с външни системи и др.

Референции

През 2015 година BINETIX представя на българския пазар първата напълно автоматизирана и интегрирана платформа за управление, контрол и проверки по сигурността на информацията съгласно ЗМИП (Закона за мерките срещу изпирането на пари) и ЗМФТ (Закон за мерките срещу финансирането на тероризма). Днес технологията е вградена в последните версии на BINETIX PTM във връзка с влизането в сила на Регламент 2016/679 на Европейския парламент за защита на личните данни (GDPR).

Copyright © 2013-2022 BINETIX LLC. All rights reserved. The content is maintained and distributed only at www.binetix.net according to the following terms and conditions.