Please enable JavaScript to view this site.

 

Navigation: User Guides > BINETIX PTM™ (Български)

Начален екран и работна сесия

Scroll Prev Top Next More

ЕЛЕМЕНТИ НА ОСНОВНИЯ ЕКРАН

Имате възможност да използвате различни начини за започване на своята работа от меню-лента разположено в горната част на екрана. Системата предлага бърз и директен достъп до функции, който ще получите от Вашия персонален начален екран. Съобразно Вашата роля в организация, Вие получавате пълни или частични права за достъп до различни функции на Системата.

Бележка: По-долу е илюстриран примерен начален екран на Системата, който е конфигуриран за работа с модула "Документарни операции" (виж модули).

ptm_home_2021_bg

 

Основният екран е разделен на следните работни части:

1. Rollbar (ролбар) - визуален компонент в горния ляв ъгъл на работния плот, който осигурява бърза и лесна навигация между различните функционални модули на Системата. Новият компонент заменя изцяло традиционните „падащи менюта“ и така само с движение на мишката потребителя може да получи достъп до желаната функционалност.

ptm_home_rollbar_2020

2. Лента с достъпните модули - всеки системен модул на PTM осигурява множество функционални възможности на потребителите. Например, модула „Документарни операции“ (виж 2.3.3) осигурява функции за обработка на всички видове акредитиви, инкаса, гаранции, вътрешно-банкови нареждания, падежи, счетоводни операции и др. За разлика от предходните версии, тук PTM предлага гъвкав визуален интерфейс за групиране и достъп до възможностите на съответните модули.

3. Информация за работната сесия.

4. Зона за бърз достъп - елемент в средата на работния плот, който осигурява достъп до функциите на избран модул.

5. Зона с последно избрани функции - това функционално подобрение във версия PTM 2020 позволява от началния екран (Начало) потребителите да получат бърз достъп до последно ползвани функции от различни модули. Последно избраните функции се поддържат от Системата само в рамките на потребителската сесия.


РАБОТНА СЕСИЯ

Работна сесия в BINETIX PTM е времето, през което потребител на Системата може да извършва позволения му набор от операции.

Общи положения

Работната сесия се стартира автоматично от Системата и винаги е индивидуална за всеки потребител - това означава, че двама потребители не могат да ползват системата с едно и също потребителско име от различни работни места. При опит за вход от друго работно място вторият потребител би получил съобщение за отказ. Показаното по-долу е потребител, който е вече е в работна сесия.

ptm_home_exit_2021_bg

 

Нужно е да се обърне внимание на технологичната особеност, че работните сесии в Web приложенията се контролират с участието на Web браузера. Ако се стартират два разновидни Web браузера на един и същи компютър, например Mozilla Firefox и Internet Explorer, то Системата ще възприеме двата браузера като две отделни работни места.

Валидност на работната сесия

Основно поради съображения за сигурност, работните сесии в Системата имат фиксирана валидност при бездействие от страна на потребителя.

Тази валидност е фиксирана на 20 минути, които се отброяват от последното активно действие на работния екран от страна на потребителя. Това означава, че ако потребител регулярно извършва операции с работния екран, то валидността на сесията ще се рестартира непрекъснато.

Работни сесии с изтекло време на валидност автоматично се закриват от Системата. Това води до автоматичен изход от работния екран и потребителя трябва да се представи отново в Системата с неговото потребителско име и парола.

Някои изключения, на които потребителите трябва да обръщат внимание

- Когато приключвате работа ВИНАГИ излизайте с бутона за ИЗХОД на Системата, разположен в Заглавната лента. Не затваряйте браузера като програма от бутона [X] горе дясно. Затварянето на Web браузера не винаги води до автоматично затваряне на работната сесия и това може да доведе до блокиране на потребителското име за определено време - времето на валидност, което остава за текущата сесия. Ако това се случи, то изчакайте за да може Системата да Ви осигури повторен достъп.

- Ако повече от 20 минути не получавате достъп до основния екран въпреки правилно въведени потребителско име и парола, моля свържете се с вашия администратор, за да получите допълнителни инструкции.

- Ако въведете грешно потребителско име или парола системата ще отчете този инцидент като нарушение на сигурността и ще върне съобщение за грешка.

 

Copyright © 2013-2022 BINETIX LLC. All rights reserved. The content is maintained and distributed only at www.binetix.net according to the following terms and conditions.