Please enable JavaScript to view this site.

 

1)Натиснете бутона "Потребители" от началния екран

ptm_home_admin_users

2)Посочете потребител от списъка или създайте нов

ptm_admin_users_list

С влизането в менюто се показва списък със всички потребители в Системата.

С натискането на бутона "Филтър" извиквате екрана за търсене. Въвеждате критерии за търсенето. С натискането на бутона "Приложи филтър" - осъществявате търсенето. С натискането на бутона "Изчисти филтър" изчиствате въведените критерии във филтъра.

ptm_admin_users

След като маркирате намерения резултат, Системата ви дава възможност за следните действия:

Да създадете системен запис на нов потребител на Системата с бутона "Нов";

Да промените данни на маркирания резултат с бутона "Промяна". При натискане на бутона "Промяна" вие въвеждате корекции. Бутоните "Изтриване", "Запис" и "Отказ" се активират, за да можете да завършите вашите действия с изтриване на нововъведената информация, или със записване на настоящата промяна или с нейното отхвърляне.

Да запазите информацията в електронна таблица на компютъра си с бутона "Експорт в Excel".

 

РОЛИ И ПРОФИЛИ

Достъпът до определени функции и ресурси се контролира в BINETIX PTM чрез роли - понятието "роля" трябва да се приема като набор от права, които се прилагат върху определена функционалност и бизнес процес. Вие, като администратор на Системата, е достатъчно да настройвате правата за достъп на потребителите като посочвате една или повече роли.

За удобство на потребителя, и за да се намалят грешките при настройка на често използвани роли и функции са въведени профили - понятието "профил" има смисъл на съвкупност от роли. При избор на определен профил автоматично се отбелязват предефинираните за него роли.

По-долу са изброени някои от най-често използваните профили в BINETIX PTM:

ptm_admin_users_profiles

Например:

ЦУ - Администратор: потребител, който има достъп само до административните панели и номенклатури

ЦУ - ДМР: потребител, който има достъп до функциите за управление на документарни операции

 

ПОДГОТОВКА НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ В BINETIX PTM ПРЕДИ ПОЛЗВАНЕ В ТЕСТОВА ИЛИ ПРОДУКЦИОННА СРЕДА

Възможностите за настройки и комбинации на правата за достъп в PTM са големи. Настройката се съгласува с вашата организация, след като се съобрази следното:

1)За функционално тестване е необходимо да се прецени какви роли и права са необходими - често функционалното тестване, особено изпълнението на интеграционни тестове изискват слабо ограничение върху достъпа, за да се позволи по-гъвкаво и обхватно тестване на множество тестови сценарии.

2)За пред-продукционно тестване е необходимо да се прецени какви роли и права са необходими - обикновено възможностите за ограничения се съобразяват с професионалната практика и бизнес процесите, които реално протичат в отделни бизнес звена. Често в едно звено се съчетават едни и същи роли между няколко служители. Тази настройка се извършва след внимателно съгласуване. Например, роля ЦУ - ДМР може да се споделя между няколко потребители в ЦУ и да е напълно достатъчна за регулярно ползване.

3)За продукционна среда - ролите и правата дефинирани на пред-продукцинната среда трябва да се прехвърлят на продукционна и съгласуват с общите изисквания за сигурност на организацията, за която работите.

 

Copyright © 2013-2022 BINETIX LLC. All rights reserved. The content is maintained and distributed only at www.binetix.net according to the following terms and conditions.