Please enable JavaScript to view this site.

 

В настоящото функционално описание се използват следните съкращения и термини:

Системата - кратко название на финансовата платформа BINETIX PTM;

Документирана информация – документи и/или информационни записи със служебна информация, които оставят следа за извършване на определени действия във финансовата платформа BINETIX® PTM™ или друг интегриран продукт/услуга;

Ефективност – степента, до която планираните дейности са реализирани и планираните резултати са постигнати;

Ефикасност – съотношение между постигнати резултати и използвани ресурси;

Клиент – физическо или юридическо лице, което получава услуга/продукт от страна на организацията, за която работите;

ЦУ или РУ - Централно управление или Регионално управление от клоновата мрежа на организацията, за която работите;

Проект – понятието обхваща всяко временно начинание (задача), като набор от процеси и дейности, свързано с внедряването или развитието на цели продукти и/или модули към продукти;

Програма – представлява група от свързани проекти и други дейности, които са съобразени със стратегическите цели на БИНЕТИКС. Понятието ще се използва в настоящия документ само за административни и организационни цели и не трябва да се бърка по смисъл с други предметни области;

ЕДД - Електронно документрано досие;

MoneyGram® - регистрирана търговска марка на MoneyGram®;

AgentConnect® - регистрирана търговска марка на MoneyGram®;

ELS - Eurogiro Local System;

ЗМИП - Закон за мерките срещу изпирането на пари;

ЗМФТ - Закон за марките срещу финансирането на тероризма;

ДАНС - Държавна агенция „Национална сигурност” е специализиран орган за контраразузнаване и сигурност;

Автентикация – Проверка на идентичността на лице по зададени критерии, като потребителско име и парола при влизане в информационна система;

Оторизация – Делегиране на право за ползване на определен ресурс или актив на дружеството. Проверката на това право води възлагане или отказ на достъп (оторизиран или неоторизиран достъп);

Тайна информация – Понятието "Тайна информация" обхваща всякаква поверителна информация, която се използва от служителите и потребителите за достъп до друга категоризирана информация. Тайната информация може да включва потребителско име, парола, криптографски ключове за достъп и др.

Реконсилация - сравнение на финансови и счетоводни баланси по трансакции

Изпитване на софтуер – понятията "изпитване" и "провеждане на изпитания" се използват в настоящия документ с цел постигане на по-точно съответствие с терминологията заложена в Държавните стандарти. Практическото приложение на тези понятия съответства на дейностите по тестване на софтуер;

Работно място – работното място е събирателно понятие за всички активи, средства и материали, които се използват от служител по време на изпълнение на служебните му задължения чрез средствата предоставени от платформата BINETIX® PTM™ или друг интегриран продукт / услуга;

ЧЗВ – "Често Задавани Въпроси" е публична on-line услуга, достъпна чрез BINETIX Network, която осигурява богата база знания с професионални отговори по практически въпроси отправени от потребители и клиенти на БИНЕТИКС.

SLA – Споразумение за предоставяне на услуги на клиенти (Service Level Agreement), като този термин в настоящата документация, се отнася по-специално до договорен ангажимент между БИНЕТИКС и вашата организация, за предоставяне на стандартна или преференциална функционална поддръжка;

T&M – ИТ услуга, която осигурява SLA управление на инциденти на база изразходвано време и материали (Time and Materials).

Copyright © 2013-2022 BINETIX LLC. All rights reserved. The content is maintained and distributed only at www.binetix.net according to the following terms and conditions.